Các khóa học qua video:Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript

Trước tiên ta tạo một FORM như sau:

Đang xem: Upload nhiều file trong php

if (isset($_POST<‘submit’>)){ $name = array(); $tmp_name = array(); $error = array(); $ext = array(); $size = array(); foreach ($_FILES<‘file’><‘name’> as $file) { $name<> = $file; } foreach ($_FILES<‘file’><‘tmp_name’> as $file){ $tmp_name<> = $file; } foreach ($_FILES<‘file’><‘error’> as $file){ $error<> = $file; } foreach ($_FILES<‘file’><‘type’> as $file){ $ext<> = $file; } foreach ($_FILES<‘file’><‘size’> as $file){ $size<> = round($file/1024,2); } //Phần này lấy giá trị ra từng mảng nhỏ echo “Tổng số file được tải lên: “.count($name).””; echo “

Tên file
Loại
Kích thước
Thư mục”; for ($i=0;$i if ($error<$i> > 0){ echo “Lỗi: ” . $error<$i>; }elseif ($ext<$i>!=’application/save’) { echo “File không được hổ trợ”.$ext<$i>; }else { $temp = preg_split(‘/+/’, $name<$i>); $filename = $temp; $upload_dir = “../download/”; $upload_file = $upload_dir . $filename; if (file_exists($upload_file)) { echo ‘File đã tồn tại’; } else { if ( move_uploaded_file($tmp_name<$i>, $upload_file) ) { echo “

”; echo ‘

”; echo ‘

”; echo ‘

”; $date = date(“d-m-Y”);
mysqli_query($conn, ”INSERT INTO `tablename` VALUES (null,”{$name<$i>}’,”{$size<$i>}’,’$upload_dir’,’$date’,0)”) or die(“Bi loi them du lieu”.mysqli_error($conn));
mysqli_close($conn); } else echo ‘loi’; } }//End khoi cau lenh up file va them vao CSDL; }//End vong lap for cho tat ca cac file; echo ‘

”.$name<$i>.” ’.$ext<$i>.” ’.$size<$i>.” kB ’.$upload_file.”

’; }

Xem thêm: Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Garen Liên Minh Huyền Thoại, Bảng Ngọc Garen Mùa 10

Giải thích đoạn mã:Trước tiên ta lấy từng mảng nhỏ trong mảng $_FILES<‘file’> ra thành các mảng nhỏ là $name<>, $tmp_name<>, $type<>, $size<> và $error<>.Tiếp theo ta tạo một vòng lặp cho các phần tử của mảng vừa mới tạo, biến chạy $i chạy từ 0 tới count($name)-1;Từ đây ta sẽ viết tiếp lệnh up file và thêm dữ liệu vào CSDL:$temp = preg_split(‘/+/’, $name<$i>); $filename = $temp: hai câu lệnh này dùng để lấy tên file;$upload_dir = “../download/”: thư mục upload của mình là ../upload (chỉnh sửa để phù hợp với trường hợp của bạn);move_uploaded_file($tmp_name<$i>, $upload_file): dòng lệnh này dùng để up file lên host;và cuối cùng là ghi dữ liệu vào CSDL mySQL với khối lệnh sau: 
mysqli_query($conn,”INSERT INTO `tablename` VALUES (null,”{$name<$i>}’,”{$size<$i>}’,’$upload_dir’,’$date’,0)”) or die(“Bi loi them du lieu”.mysqli_error($conn));

Xem thêm: Hơn 100 Tên Hay Cho Bé Gái Năm 2019, Cách Đặt Tên Đệm Cho Tên Lan Hay Nhất

mysqli_close($conn);Và để tiện quan sát kết quả ta sẽ cho hiển thị dưới dạng bảng với khối lệnh:echo “”;echo “

”.$name<$i>.”

”;echo ‘

’.$ext<$i>.”

”;echo ‘

’.$size<$i>.” kB

”;echo ‘

’.$upload_file.”

”;Ezoicreport this adCác khóa học qua video:Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript« Prev: PHP: Phạm vi của biến

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *