Load dữ liệu lên combobox trong php

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.


Bạn đang xem: Load dữ liệu lên combobox trong php

Đây là những bảng csdl của mình :Company(ComName,ComCode....)Employee(EmpCode,FisrtName,LastName,ComCode..) đòi hỏi gửi csdl lên CompanyName rồi hiển thị dũ liệu EmployeeName theo CompanyName nhỏng hình sau:
*
mình bao gồm viết đoạn code cơ mà không đưa csdl len được cbo box companyName vào JSP.. được .ước ao các bạn góp mình.Đây là code :

public List getComNameOT(ListCompanyOT listCompanyOT) List listCompanyOTs = null; ListCompanyOT listOT = null; Connection nhỏ = ConnectionDB.getDBConnection(); String sql="SELECT COM_NAME FROM COMPANY_MTS"; try PreparedStatement pst = nhỏ.prepareStatement(sql); ResultSet rs = pst.executeQuery(); listCompanyOTs = new ArrayList(); while (rs.next()) listOT = new ListCompanyOT(); listOT.setComName(rs.getString("COM_NAME")); listCompanyOTs.add(listOT); catch (SQLException e) e.printStackTrace(); return listCompanyOTs;

*
Reactions:v2tien
*Xem thêm: Review Lăn Khử Mùi Vichy Triệt Mùi Hôi Hiệu Quả Nhất, Review Giá Bao Nhiêu

Để trong thẻ code nhé chúng ta, còn phần trang jsp các bạn không chuyển lên sao hiểu rằng mà lại xem
Để trong thẻ code nhé bạn, còn phần trang jsp các bạn chưa chuyển lên sao biết được mà lại coi
Company Name : listCompanyOTs = (List) request.getAttribute("dataList"); if (listCompanyOTs == null) listCompanyOTs = new ArrayList(); for (ListCompanyOT listCompanyOT : listCompanyOTs) %> >Choose %> Employee Name : Choose Date : Choose ~ Choose
Còn đó là phần xử lý servlet :protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException GetWorkOT getWorkOT = new GetWorkOT(); ListCompanyOT listComName = new ListCompanyOT(); List listCompanyOT = getWorkOT.getAllComNameOT(listComName); request.setAttribute("dataList",listCompanyOT); String page = "/index.jsp"; RequestDispatcher dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher(page); dispatcher.forward(request, response);


Xem thêm: Khai Báo Biến Và Hằng Số Trong Php

Chủ đề19,577Bài viết51,704 Unanswered questions16Answered questions1Thành Viên15,964Thành viên mới nhấthoangnamdu

Chuyên mục: