Vế thứ nhất: “Nếu bạn học tốt môn lập trình web”Vế thứ hai: “Bạn sẽ có thể thiết kế được website”

– Trong cuộc sống, ta gọi vế thứ nhất là điều kiện, vế thứ hai là một điều gì đó sẽ đạt được khi thỏa điều kiện.

Đang xem: Cấu trúc điều khiển if else trong php

– Trong PHP cũng có một dạng cú pháp tương tự như vậy, nó kiểm tra một điều kiện và nếu điều kiện đúng thì một đoạn mã xác định sẽ được thực thi. Đó được gọi là “lệnh điều kiện” và trong PHP thì lệnh điều kiện được chia làm ba loại cơ bản:

Lệnh ifLệnh if … elseLệnh if … elseif … else

1) Khái niệm “điều kiện” trong PHP

– Trong PHP, điều kiện thường là một biểu thức so sánh hoặc logic để đưa ra một giả thuyết.

Nếu giả thuyết đúng, đồng nghĩa với việc điều kiện đúng và điều kiện sẽ nhận giá trị là true.Nếu giả thuyết sai, đồng nghĩa với việc điều kiện sai và điều kiện sẽ nhận giá trị là false.

Xem thêm: Vì Sao Đàn Ông Thích Quan Hệ Bằng Miệng : Những Lưu Ý Khi Oral Sex

– Ví dụ:

Điều kiện Mô tả Giá trị
7 > 4 Bảy lớn hơn bốn true
7 >= 4 Bảy lớn hơn hoặc bằng bốn true
7 10 Tổng của năm và bảy lớn hơn mười true
(5+7) Cú pháp:

if(điều kiện){ //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng}
Nếu điều kiện “giá trị của biến number lớn hơn 50” là đúng thì hiển thị ba câu:

Tài liệu học HTMLTài liệu học CSSTài liệu học JavaScript

50){ echo “Tài liệu học HTML

“; echo “

Tài liệu học CSS

“; echo “

Tài liệu học JavaScript

“; }?>Xem ví dụ

3) Lệnh điều kiện if … else trong PHP

– Lệnh if … else dùng để kiểm tra một điều kiện, nếu điều kiện đó là đúng thì một đoạn mã xác định sẽ được thực thi, còn nếu điều kiện đó sai thì một đoạn mã xác định khác sẽ được thực thi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Crack Các Phần Mềm Crack Ekb Siemens Tia Portal V13 V12 V11 Archives

– Cú pháp:

if(điều kiện){ //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng}else{ //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu điều kiện là sai}
Nếu điều kiện “giá trị của biến numberOne lớn hơn giá trị của biến numberTwo” là đúng thì hiển thị ba câu:

Tài liệu học HTMLTài liệu học CSSTài liệu học JavaScript

Còn nếu điều kiện “giá trị của biến numberOne lớn hơn giá trị của biến numberTwo” là sai thì hiển thị hai câu:

Tài liệu học MySQLTài liệu học PHP

$numberTwo){ echo “Tài liệu học HTML

“; echo “

Tài liệu học CSS

“; echo “

Tài liệu học JavaScript

“; }else{ echo “

Tài liệu học MySQL

“; echo “

Tài liệu học PHP

“; }?>Xem ví dụ

4) Lệnh điều kiện if … elseif … else trong PHP

– Lệnh if … elseif … else là một dạng nâng cao của lệnh if … else

– Lệnh if … elseif … else dùng để mở rộng phạm vi kiểm tra sang các điều kiện khác nếu tất cả những điều kiện phía trên là sai.

– Cú pháp:

if(điều kiện 1){ //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu điều kiện 1 là đúng}elseif(điều kiện 2){ //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu điều kiện 1 sai và điều kiện 2 là đúng}else{ //đoạn mã này sẽ được thực thi nếu tất cả những điều kiện trên là sai}

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *