Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*

*

*

*

see /si:/ động từ saw/saw/, seen/seen/ thấy, trông thấy, nhìn thấy; xem, quan sát, xem xétseeing is believing: trông thấy thì mới tinI saw him in the distance: tôi trông thấy nó từ xathings seen: những vật ta có thể nhìn thấy, những vật cụ thể, những vật có thậtto see things: có ảo giácworth seeing: đáng chú ý xem, đọc (trang báo chí)I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday: tôi xem báo thấy nói một vệ tinh Liên-xô lại được phóng vào quỹ đạo hôm qua hiểu rõ, nhận raI cannot see the point: tôi không thể hiểu được điểm đóI do not see the advantage of doing it: tôi không hiểu làm như vậy thì lợi thế nàoyou see: như anh chắc cũng hiểu rõI see: tôi hiểu rồias far I can see: như tôi cố gắng hết sức để hiểu trải qua, từng trải, đã quahe has seen two regimes: anh ấy đã sống qua hai chế độhe will never see 50 again: anh ta đã quá 50 mươito see life: từng trải cuộc sống, lão đờito have seen service: có kinh nghiệm, từng trải (người); đã mòn, đã dùng nhiều (vật) gặp, thăm; đến hỏi ý kiến (bác sĩ, luật sư…); tiếphe refused to see me: anh ấy từ chối không tiếp tôican I see you on business?: tôi có thể gặp anh để bàn công tác không?you had better see a lawyer: anh nên đến gặp luật sư, anh nên đến hỏi ý kiến luật sư tưởng tượng, mường tượngI cannot see myself submitting such an injustice: tôi không thể tưởng tượng rằng mình lại chịu một sự bất công như thế chịu, thừa nhận, bằng lòngwe do not see being made use of: chúng tôi không chịu để người ta lợi dụng chúng tôi tiễn, đưato see somebody home: đưa ai về nhà giúp đỡto see someone through difficulty: giúp ai vượt khó khăn quan niệm, cho làI see life differntly now: bây giờ tôi quan niệm cuộc đời là khác rồito see good to do something: cho là cần (nên) làm một việc gì chăm lo, lo liệu, đảm đương, phụ trách, bảo đảmto see to one”s business: chăm lo đến công việc của mìnhto see to it that…

Đang xem: I see nghĩa là gì

Bạn đang xem: I see nghĩa là gì

: lo liệu để cho… điều tra, nghiên cứu, xem xét, kỹ lưỡngwe must see into it: chúng ta phải đi sâu vào vấn đề ấy suy nghĩ, xem lạilet me see: để tôi suy nghĩ xem đã, để tôi xem đã (đánh bài) đắt, cân cứ đứng nhìn, trông thấy mà để mặcto see somebody struggle with difficulties: thấy ai vật lộn với khó khăn mà cứ đứng nhìnto see about tìm kiếm, điều tra, xem lại chăm nom, săn sóc, lo liệu, đảm đương (việc gì)to see after chăm nom, săn sóc, để ý tớito see into điều tra, nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng hiểu rõ được, thấy rõ được bản chất (của vấn đề gì)to see off tiễn (ai…)to see somebody off at the station: ra ga tiễn aito see out hoàn thành, thực hiện đến cùng, làm đến cùng sự đến cùng, xem đến hết (một vở kịch…) tiễn (ai) ra tận cửato see through nhìn thấy, thấy rõ bản chất (sự việc…) thực hiện đến cùng, làm đến cùng giúp ai vượt được (khó khăn…)to see the back of somebody trông ai cút khỏi cho rảnh mắtto see double (xem) doubleto see eyes to eye with somebody (xem) eyeto see into a millstoneto see through brick wall sắc sảo, thông minh xuất chúngto see the light (xem) lightto see red (xem) redto see something done giám sát sự thi hành cái gìto see one”s way to (xem) wayI”ll see about tôi sẽ phụ trách (bảo đảm) việc ấy tôi sẽ xem lại vấn đề ấyseeing that xét thấy rằngseeing that no other course is open to us…

Xem thêm:

: xét thấy rằng không có con đường nào khác cho chúng ta… danh từ toà giám mụcthe Holy See; the See of Rome: Toà thánh chức giám mục; quyền giám mục

Động từ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): see / saw / seen

*

see

Từ điển Collocation

see verb

1 become aware of sth using your eyes

ADV. clearly | dimly | hardly I could hardly see because of the smoke. | just We could just see the hotel in the distance. | suddenly

VERB + SEE be able to, can/could I could see the boat quite clearly now. | strain to | be amazed to, be surprised to He was surprised to see Lucy standing there. | be relieved to | be glad to, be overjoyed to, be pleased to I”m glad to see that you”re keeping well. | let sb A dolphin? Oh, let me see!

PHRASES turn and see He turned and saw her smile.

2 meet/visit sb

VERB + SEE want to, wish to What is it you want to see me about? | live to He didn”t live to see his grandchildren. | be glad to, be overjoyed to, be pleased to Aren”t you pleased to see me?

PREP. about She”s gone to see the mechanic about getting her car repaired.

3 go with/accompany sb

PHRASES see sb home Don”t worry, I”ll see you home.

4 understand/realize sth

VERB + SEE can/can”t, don”t I can see why you were so angry about it. I don”t see why she should get more money than the others. | be difficult to It is difficult to see how to get round this problem.

5 find out

VERB + SEE want to I want to see how they”ll react. | let sb Let”s see what happens.

PHRASES go and see ‘Has the post come yet?’ ‘I”ll just go and see.’ | wait and see ‘Is he going to get better?’ ‘I don”t know, we”ll just have to wait and see.’

Từ điển WordNet

n.

Xem thêm: Học Cách Nói Chuyện Có Duyên, Thu Hút Mọi Người Xung Quanh, Làm Thế Nào Để Nói Chuyện Có Duyên

the seat within a bishop”s diocese where his cathedral is located

v.

perceive by sight or have the power to perceive by sight

You have to be a good observer to see all the details

Can you see the bird in that tree?

He is blind–he cannot see

go to see for professional or business reasons

You should see a lawyer

We had to see a psychiatrist

go to see for a social visit

I went to see my friend Mary the other day

receive as a specified guest

the doctor will see you now

The minister doesn”t see anybody before noon

see and understand, have a good eye

The artist must first learn to see

deliberate or decide

See whether you can come tomorrow

let”s see–which movie should we see tonight?

observe as if with an eye

The camera saw the burglary and recorded it

match or meet

I saw the bet of one of my fellow players

English Idioms Dictionary

date, go out with, hang out with Derek is seeing Angie. Aren”t they a nice couple?

File Extension Dictionary

LISCAD Plus File

English Synonym and Antonym Dictionary

sees|saw|seeing|seensyn.: observe notice note peer watch remark discern

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *