Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và đăng tải lên website. Với PHP, ngôn ngữ lập trình này cung cấp các công cụ mạnh mẽ để tính toán ngày tháng giúp cho việc thao tác ngày tháng trở nên dễ dàng hơn. Trong bài viết này, cùng darkedeneurope.com tìm hiểu về Date, Time trong PHP.

Định dạng ngày tháng trong PHP với hàm date () – Date time trong PHP

Hàm date dùng để chuyển đổi thời gian theo format mà lập trình viên chỉ định mong muốn.

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *