Chào mừng bạn đến với bài viết kiểu dữ liệu trong PHP. Trong bài viết này, tôi sẽ đi chi tiết, từng ví dụ cụ thể về các loại kiểu dữ liệu, các bạn cùng đón xem nhé

Trong PHP có tất cả 7 dữ liệu:

IntergerFloatStringArrayBooleanObjectNull

1. Interger

Kiểu dữ liệu interger(viết tắt là int) là dạng kiểu số nguyên.

Đang xem: ép kiểu trong php

Để khai báo một biến kiểu INT bạn sẽ gán cho nó là số nguyên (kể cả số âm).

Ví dụ:

*

Gán dữ liệu qua kiểu interger

Cú pháp: (int)$ten_bien

*

KIỂM TRA DỮ LIỆU CÓ PHẢI KIỂU INTERGER HAY KHÔNG

Cú pháp: is_int($ten_bien) OR is_interger($ten_bien)

Nếu kết quả đúng trả về TRUE, ngược lại FALSE

*

2. Float

Kiểu dữ liệu float là kiểu số thực, là dạng số thập phận hay dạng lũy thừa

Ví dụ:

*

Gán dữ liệu sang kiểu FLOAT

Cú pháp: (float)$ten_bien

*

3. String

Kiểu dữ liệu string là kiểu dạng chuỗi các ký tự, được chưa bên trong dâu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép.

Ví dụ:

*

KIỂM TRA DỮ LIỆU CÓ PHẢI KIỂU STRING HAY KHÔNG

Cấu trúc: is_string($tenbien), nếu dữ liệu đúng là kiểu string thì kết quả trả về true, không phải thì kết quả trả về false.

4. Array (mảng)

Mảng là kiểu dữ liệu lưu trữ nhiều giá trong một biến duy nhất. Có 2 loại mảng là mảng một chiều hoặc mảng nhiều chiều. Riêng với PHP thì các phần tử của mảng có thể không cùng kiểu dữ liệu, và các phần tử của mảng được truy xuất thông qua các chỉ mục(vị trí) của nó nằm trong mảng.

Ví dụ:

*

Mảng một chiều

Ví dụ trên là mảng một chiều

*

Mảng nhiều chiều

là mảng có nhiều chỉ mục cho từng phần tử.

Ví dụ minh họa

*

Kiểm tra một biến kiểu mảng

Để kiểm tra một biến có phải kiểu mảng (array) không ta dùng hàm is_array($bien), hàm này trả về TRUE nếu đúng và FALSE nếu không đúng.

5. Boolean

Kiểu dữ liệu boolean là kiểu dữ liệu đại diện cho 2 trạng thái đúng (true) và sai (false).

Boolean thường được dùng để trong diều kiện kiểm tra.

Xem thêm:

Cấu trúc:

$tenbien = true;

$tenbien = false;

Giá trị true và false không phân biệt viết hoa hay viết thường: TRUE = true, FALSE = false

Ví dụ:

*

Kiểm tra một biến kiểu boolean

Để kiểm tra một biến có phải kiểu boolean bạn dùng hàm is_bool($bien); để kiểm tra, kết quả của hàm này trả về TRUE nếu là kiểu bool, ngược lại là false nếu không phải kiểu bool.

6. Object (đối tượng)

Riêng kiểu đối tượng (Object) thì nó liên quan đến kiến thức lập trình nâng cao nên tạm thời các bạn bỏ qua kiểu này nhé. Mình sẽ nói trong một bài viết cụ thể.

Nếu bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ khóa học lập trình php tại Đà Nẵng.

7. Kiểu dữ liệu NULL

Null là kiểu dữ liệu đặc biệt, có giá trị duy nhất là null.

Lúc bạn khởi tạo một biến và bạn gán = NULL thì sẽ hệ thông sẽ không tốn bộ nhớ để lưu trữ, nên việc sử dụng nó rất có lợi.

Kiểu NULL khi ép kiểu sang kiểu INT thì bằng 0, khi ép kiểu sang kiểu chuỗi thì = rỗng, và khi ép sang kiểu boolean thì mang giá trị FALSE.

Ví dụ:

*

Kiểm tra một biến có giá trị null

Để kiểm tra một biến có giá trị null hay không ta dùng hàm is_null($bien). Biến này trả về TRUE nếu đúng và FALSE nếu không đúng.

Xem thêm: 2022 Cách Sửa Lỗi 1305 Của Mytv ~ Vi, Hướng Dẫn Cấu Hình Set Top Box Mytv Vnpt

Hy vọng bài viết này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức vững chắc hơn – và là tiền đề cho các bạn đam mê ngành lập trình web php.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *