Hàm array() trong PHP dùng để khai báo ra một mảng. Mỗi giá trị có trong mảng gọi là phần tử của mảng. Các phần tử trong mảng thông qua tên biến và ký hiệu index của nó. Trong đó index là chỉ số của phần tử. Chỉ số này có thể là một số nguyên, một chuỗi,… tùy thuộc vào loại mảng mà ta khai báo ở phía sau.

Đang xem: Hàm array() trong php

Trong PHP có 3 loại mảng:

Mảng được thiết lập với chỉ mục : các values được lưu trữ và truy cập theo thứ tự bắt đầu từ số 0Mảng liên kết : các values của phần tử được kết hợp và lưu trữ với giá trị key thay vì theo thứ tựMảng đa chiều : mảng chứa một hoặc nhiều mảng và values được truy cập bằng nhiều chỉ số2. Cú pháp hàm array() trong PHP

Vì có những loại mảng khác nhau trong PHP nên cũng có những cú pháp khác nhau với hàm array() .

Cú pháp cho mảng được lập chỉ mục$ten_mang = array(giatri1,giatri2,giatri3,…);

Cú pháp cho mảng kết hợp

$ten_mang = array(key1=>value1,key2=>value2,key3=>value3,…)

Trong đó:

$ten_mang : là tên của mảng đógiatri1 , giatri2 , giatri3 : là các giá trị được gán cho phần tử của mảngkey : là giá trị được gán cho phần tử mảngvalue : giá trị được gán cho phần tử mảngNhưng với sự nâng cấp của mình, từ PHP 5.4 trở đi ta có thể khai báo mảng chỉ với dấu ngoặc vuông <> . Ta chỉ cần khai báo phần tử trong dấu ngoặc vuông thì PHP sẽ tự hiểu ta đang khai báo một mảng.

Xem thêm: Cách Tính Tuổi Sinh Con Trai Theo Tuổi Bố Mẹ Chuẩn Nhất, Cách Tính Tuổi Vợ Chồng Để Sinh Con Trai, Con Gái

Ví dụ:

Khai báo mảng với array()

Khai báo mảng với cú pháp ngắn gọn hơnKết quả

array(4) { <0>=> string(4) “HTML” <1>=> string(3) “CSS” <2>=> string(2) “JS” <3>=> string(3) “PHP” }Riêng với mảng đa chiều là một loại mảng khá phức tạp. Có thể là mảng 2 chiều, mảng 3 chiều, mảng 4 chiều,… Nó rất tiện dụng và mạnh mẽ nhưng bù lại với những mảng tư 3 chiều trở lên rất khó để quản lý và cũng khá phức tạp. Vì vậy các bạn cũng đừng quá lạm dụng nó nhé.

Xem thêm: Hot: Tướng Mới Trong Liên Quân Mới Nhất, Vị Tướng Liên Quân Thứ 112 Sắp Ra Mắt

Ví dụ:

“;var_dump($darkedeneurope.com); //in ra cấu trúc của mảng?>Kết quả

array(4) { <0>=> array(3) { <0>=> string(4) “HTML” <1>=> string(8) “1 tháng” <2>=> string(10) “dễ học” } <1>=> array(3) { <0>=> string(3) “CSS” <1>=> string(8) “2 tuần” <2>=> string(15) “bình thường” } <2>=> array(3) { <0>=> string(2) “JS” <1>=> string(8) “2 tháng” <2>=> string(15) “hơi khó học” } <3>=> array(3) { <0>=> string(3) “PHP” <1>=> string(8) “3 tháng” <2>=> string(9) “nâng cao” }}Số chiều của mảng tương ứng với cặp <> để chọn phần tử mảng. Kích thước của một mảng cho ta biết số lượng chỉ mục cần chọn một phần tử. Ví dụ như:

Mảng hai chiều, bạn cần hai chỉ mục để chọn một phần tửMảng ba chiều, bạn cần ba chỉ mục để chọn một phần tử…3. Ví dụ về hàm array() trong PHP

Ví dụ 1: Tạo một mảng liên kết và in ra một phần tử của mảng

“4”,”PHP”=>”3″,”Java”=>”2″);echo “Tôi đã học Python ” . $laptrinh<"Python"> . ” tháng tại darkedeneurope.com”;?>Kết quả

Tôi đã học Python 4 tháng tại darkedeneurope.comVí dụ 2: lặp lại và in tất cả các giá trị của mảng chỉ mục

“; }?>Kết quả

PythonPHPJavaVí dụ 3: lặp lại và in ra tất cả giá trị của mảng liên kết

“4”,”PHP”=>”3″,”Java”=>”2″);foreach($laptrinh as $x=>$x_value) { echo “Key=” . $x . “, Value=” . $x_value; echo “”; }?>Kết quả

Key=Python, Value=4Key=PHP, Value=3Key=Java, Value=2Ví dụ 4: lặp lại và in ra giá trị của mảng đa chiều

“;}?>Kết quả

HTML 1 tháng dễ họcCSS 2 tuần bình thườngJS 2 tháng hơi khó họcPHP 3 tháng nâng caoTrong các ví dụ trên để in ra được giá trị trong mảng thì mình đã sử dụng vòng lặp. Việc sử dụng vòng lặp nào thì là tùy các bạn nhé. Ở đây mình dùng for và tạo ra một biến sử dụng với hàm count() để lấy chiều dài mảng. Tuy nhiên với mảng đa chiều sẽ phức tạp hơn một chút. Với mảng có bao nhiêu chiều thì ta phải lồng bấy nhiêu vòng lặp để có thể lặp và in ra được giá trị của mảng này.

Facebook TwitterLinkedinvalue1,key2=>value2,key3=>value3,…)/codeTrong%20đó:ul%20lispan%20style=color:%20#fa96fa;$ten_mang/span%20:%20là%20tên%20của%20mảng%20đó/li%20lispan%20style=color:%20#fa96fa;giatri1/span%20,%20span%20style=color:%20#fa96fa;giatri2/span%20,%20span%20style=color:%20#fa96fa;giatri3/span%20:%20là%20các%20giá%20trị%20được%20gán%20cho%20phần%20tử%20của%20mảng/li%20lispan%20style=color:%20#fa96fa;key/span%20:%20là%20giá%20trị%20được%20gán%20cho%20phần%20tử%20mảng/li%20lispan%20style=color:%20#fa96fa;value/span%20:%20giá%20trị%20được%20gán%20cho%20phần%20tử%20mảng/li/ulNhưng%20với%20sự%20nâng%20cấp%20của%20mình,%20từ%20PHP%205.4%20trở%20đi%20ta%20có%20thể%20khai%20báo%20mảng%20chỉ%20với%20dấu%20ngoặc%20vuông%20span%20style=color:%20#fa96fa;%5B%5D/span%20.%20Ta%20chỉ%20cần%20khai%20báo%20phần%20tử%20trong%20dấu%20ngoặc%20vuông%20thì%20PHP%20sẽ%20tự%20hiểu%20ta%20đang%20khai%20báo%20một%20mảng.Ví%20dụ:ul%20liKhai%20báo%20mảng%20với%20span%20style=color:%20#fa96fa;array()/span/li/ulpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=php/preul%20liKhai%20báo%20mảng%20với%20cú%20pháp%20ngắn%20gọn%20hơn/li/ulpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=php/preKết%20quảpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=rawarray(4)%20%20%5B0%5D=>%20string(4)%20HTML%20%5B1%5D=>%20string(3)%20CSS%20%5B2%5D=>%20string(2)%20JS%20%5B3%5D=>%20string(3)%20PHP%20/preRiêng%20với%20mảng%20đa%20chiều%20là%20một%20loại%20mảng%20khá%20phức%20tạp.%20Có%20thể%20là%20mảng%202%20chiều,%20mảng%203%20chiều,%20mảng%204%20chiều,…%20Nó%20rất%20tiện%20dụng%20và%20mạnh%20mẽ%20nhưng%20bù%20lại%20với%20những%20mảng%20tư%203%20chiều%20trở%20lên%20rất%20khó%20để%20quản%20lý%20và%20cũng%20khá%20phức%20tạp.%20Vì%20vậy%20các%20bạn%20cũng%20đừng%20quá%20lạm%20dụng%20nó%20nhé.Ví%20dụ:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=php/preKết%20quảpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=rawarray(4) %5B0%5D=> array(3) %5B0%5D=> string(4) HTML %5B1%5D=> string(8) 1 tháng %5B2%5D=> string(10) dễ học %5B1%5D=> array(3) %5B0%5D=> string(3) CSS %5B1%5D=> string(8) 2 tuần %5B2%5D=> string(15) bình thường %5B2%5D=> array(3) %5B0%5D=> string(2) JS %5B1%5D=> string(8) 2 tháng %5B2%5D=> string(15) hơi khó học %5B3%5D=> array(3) %5B0%5D=> string(3) PHP %5B1%5D=> string(8) 3 tháng %5B2%5D=> string(9) nâng cao /preSố%20chiều%20của%20mảng%20tương%20ứng%20với%20cặp%20span%20style=color:%20#fa96fa;%5B%5D/span%20để%20chọn%20phần%20tử%20mảng.%20Kích%20thước%20của%20một%20mảng%20cho%20ta%20biết%20số%20lượng%20chỉ%20mục%20cần%20chọn%20một%20phần%20tử.%20Ví%20dụ%20như:ul%20liMảng%20hai%20chiều,%20bạn%20cần%20hai%20chỉ%20mục%20để%20chọn%20một%20phần%20tử/li%20liMảng%20ba%20chiều,%20bạn%20cần%20ba%20chỉ%20mục%20để%20chọn%20một%20phần%20tử/li%20li…/li/ulh13.%20Ví%20dụ%20về%20hàm%20array()%20trong%20PHP/h1Ví%20dụ%201:%20Tạo%20một%20mảng%20liên%20kết%20và%20in%20ra%20một%20phần%20tử%20của%20mảngpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=php4,PHP=>3,Java=>2);echo%20Tôi%20đã%20học%20Python%20%20.%20$laptrinh%5B'Python'%5D%20.%20%20tháng%20tại%20darkedeneurope.com;?>/preKết%20quảpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=rawTôi%20đã%20học%20Python%204%20tháng%20tại%20darkedeneurope.com/preVí%20dụ%202:%20lặp%20lại%20và%20in%20tất%20cả%20các%20giá%20trị%20của%20mảng%20chỉ%20mụcpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=php;%20%20?>/preKết%20quảpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=rawPythonPHPJava/preVí%20dụ%203:%20lặp%20lại%20và%20in%20ra%20tất%20cả%20giá%20trị%20của%20mảng%20liên%20kếtpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=php4,PHP=>3,Java=>2);foreach($laptrinh%20as%20$x=>$x_value)%20%20%20%20echo%20Key=%20.%20$x%20.%20,%20Value=%20.%20$x_value;%20%20echo%20;%20%20?>/preKết%20quảpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=rawKey=Python,%20Value=4Key=PHP,%20Value=3Key=Java,%20Value=2/preVí%20dụ%204:%20lặp%20lại%20và%20in%20ra%20giá%20trị%20của%20mảng%20đa%20chiềupre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=php;?>/preKết%20quảpre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=rawHTML%201%20tháng%20dễ%20họcCSS%202%20tuần%20bình%20thườngJS%202%20tháng%20hơi%20khó%20họcPHP%203%20tháng%20nâng%20cao/preTrong%20các%20ví%20dụ%20trên%20để%20in%20ra%20được%20giá%20trị%20trong%20mảng%20thì%20mình%20đã%20sử%20dụng%20vòng%20lặp.%20Việc%20sử%20dụng%20vòng%20lặp%20nào%20thì%20là%20tùy%20các%20bạn%20nhé.%20Ở%20đây%20mình%20dùng%20span%20style=color:%20#fa96fa;for/span%20và%20tạo%20ra%20một%20biến%20sử%20dụng%20với%20hàm%20span%20style=color:%20#fa96fa;count()/span%20để%20lấy%20chiều%20dài%20mảng.%20Tuy%20nhiên%20với%20mảng%20đa%20chiều%20sẽ%20phức%20tạp%20hơn%20một%20chút.%20Với%20mảng%20có%20bao%20nhiêu%20chiều%20thì%20ta%20phải%20lồng%20bấy%20nhiêu%20vòng%20lặp%20để%20có%20thể%20lặp%20và%20in%20ra%20được%20giá%20trị%20của%20mảng%20này.” target=”_blank”>Pinterest

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *